Matkan jälkeen |  After the tour


Martin ja Ilse sekä lapset
Martin and Ilse and the   
ovat vähän väsyneitä children are a little tired 
matkan jälkeen, mutta  after the tour, but
iloisina he kertovat they are happy and tell
kaikesta, mitä ovat matkan Timo and Renata about
aikana nähneet, Timolle ja all that they saw during
Renatalle.  the tour.
Heillä on myös paljon  They also have plenty of
valokuvia. He näyttävät  photographs. They show the
kuvia Timolle ja Renatalle. photos to Timo and Renata.
Renata on laittanut hyvän  Renata has prepared a good
aterian ja kaikki syövät meal, and they all eat 
tyytyväisinä.  happily.
   
Illalla he laittavat taas In the evening they make the
vuoteet vierashuoneeseen, beds in the guest room again
ja kaikki menevät aikaisin and everybody goes to bed 
nukkumaan. Kukaan ei early. Tonight nobody
katso tänään televisiota. watches the tv.
  
Aamulla he heräävät, In the morning they wake up,
juovat kahvia ja sitten Timo have coffee and then Timo
sanoo, että on vielä yksi says, that there is still one
tärkeä pieni kaupunki, jota important little town that 
he eivät ole vielä nähneet ja they haven't seen yet and www.porvoo.fi
se on Porvoo. Hän kysyy, it is Porvoo. He asks  
jaksavatko he lähteä vielä if they still can manage and 
katsomaan sitä. go and see it. 
Ilse ja Martin vastaavat, että Ilse and Martin reply that
kyllä he jaksavat, ja kaikki they can manage
lähtevät ajamaan vielä and they all leave 
Porvooseen. for Porvoo. mihin?
    
He viettävät Porvoossa koko The spend the whole day in
päivän, käyvät museoissa ja Porvoo,  visit museums and
tekevät pieniä ostoksia. do some shopping.
Hamina ja Kotka sijaitsevat Hamina and Kotka are situated www.hamina.fi
melko lähellä, mutta koska quite near there, but since they www.kotka.fi
pienet lapset ovat mukana have small children with them  
tällä kertaa, heidän täytyy this time, they need to täytyy
palata Helsinkiin ja Espooseen. return  to Helsinki and Espoo. mihin?
Se on vahinko, mutta ehkä It is a pity, but perhaps  
sitten ensi kerralla. next time.
   
Ensi kerralla he myös haluavat Next time they also want
lähteä tutustumaan to go and see the
Pohjois-Suomeen, north of Finland, 
Ouluun, Rovaniemeen, Oulu, Rovaniemi and www.oulu.fi
www.rovaniemi.fi
www.kittila.fi
www.saariselka.fi
www.inari.fi
Kittilään, Saariselkään, Kittilä, Saariselkä, 
Inariin ja koko Lappiin. Inari and the rest of Lapland.
Silloin he aikovat käydä Then they intend to visit www.kuhmo.fi
myös Kuhmossa ja Lieksassa. also Kuhmo and Lieksa. www.lieksa.fi
   
Mutta nyt loma on But now the holiday is  
lopussa, ja Kempien coming to an end, and the Kemps
täytyy palata kotiin. have to go back home.
He hyvästelevät Renatan, They say a warm farewell to Renata,
Timon ja lapset lämpimästi Timo and the children and
ja kiittävät kaikesta. and thank them for everything.
On ikävä erota, mutta It is sad to part
sellaista elämä on. but that is life.
He sopivat, että They promise each other that 
kirjoittelevat ja soittelevat they will write and call astevaihtelu
pian. Ilse ja Martin kysyvät, soon. Ilse and Martin ask  
milloin Timo ja Renata tulevat when Timo and Renata will
taas käymään Zürichissä. come to Zurich again.
Renata miettii ensin hetken Renata considers first
aikaa, ja sitten hän sanoo, a little while and then says
että itse asiassa jo that, in fact, as soon as 
seuraavana talvena, next winter,
todennäköisesti silloin, kun probably when the
lapsilla on hiihtoloma. children have the skiing holiday.
Ilse on iloinen ja sanoo, Ilse is happy and says
että se olisi tosi kivaa. that it would be absolutely nice.
Sitten kaikki vilkuttavat, Then they all wave to each other
ja Kempit istuutuvat  and the Kemps take their  seats
autoon ja lähtevät ajamaan in the car and start driving 
kohti satamaa.  towards the harbour.  www.hel.fi/port
     
Loma oli tosi onnistunut. The holiday was a real success.  
Oli kiva nähdä Timoa ja It was nice to see Timo and  
Renataa ja tutustua koko Renata and get to know  
Suomeen. Finland.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners