Helsingin historiaa  |  About the history of Helsinki
( www.hel.fi/kaumuseo/ )


Ruotsin kuningas Kustaa
The Swedish King Gustav   
Vaasa perusti Vaasa founded Helsinki  
Helsingin vuonna 1550. in 1550.  
Hän halusi, että Helsingistä  He wanted to make Helsinki  
tulisi tärkeä merikaupunki, an important seaside town  
joka pystyisi kilpailemaan capable of competing   
Tallinnan kanssa Itämeren about Baltic Sea trade  
kaupasta. with Tallinn.  
Helsinki perustettiin aluksi Helsinki was first established   
Vantaanjoen suulle, at the mouth of the river Vantaa,  
mutta ajan mittaan but in time   
satamapaikka tuli huonoksi the site got poor and  
ja Helsinki siirrettiin Helsinki was transferred  
Kruununhakaan eli to Kruununhaka, that is,  
nykyiselle paikalleen. to its present location.  
     
Helsingin merkitys  Helsinki's importance   
lisääntyi ja  gradually increased and   
kaupunki alkoi kasvaa, the town started to grow   
kun sen edustalle alettiin with the erection, off  
rakentaa voimakasta Helsinki, of an island www.suomen
linna.fi
linnoitusta - Suomenlinnaa. fortress - Suomenlinna.
Monet upseeriperheet Many officers with their families  
muuttivat sinne. moved there.  
Upseeriperheiden kautta These families brought  
levisivät monet uudet with them various new  
aatevirtaukset ja kulttuuri- ideas, trends and cultural  
vaikutteet Suomeen. influences to Finland.  
     
1808-1809 oli  The War of Finland   
Suomen sota. was waged in 1808-09.  
Ruotsi hävisi sodan Sweden lost the war  
Venäjää vastaan ja against Russia and  
Suomesta tuli Venäjän osa. Finland was annexed to Russia.  
Suomelle annettiin autonomia  Finland was given autonomy and  
ja Helsingistä tehtiin  Helsinki was made  
maan pääkaupunki (1812). the capital of the country (1812).  
     
Myös yliopisto The university was moved  
siirrettiin Helsinki. to Helsinki, too.  
    
Helsingin empire-keskustaa  Planning and construction of   
alettiin suunnitella the Empire-style city centre   
ja rakentaa. of Helsinki was started.  
Pääarkkitehtina oli  The main architect was  
saksalainen Carl Ludwig  Carl Ludvig Engel   
Engel.    from Germany.  
 
1800-luvun loppu oli The end of the 19th century was  
kansallisromantiikan aikaa. a period of national romanticism.  
Silloin Helsinkiin rakennettiin At the time, the architecture of   
lukuisia merkittäviä Helsinki was characterised by a  
jugend-rakennuksia. number of significant Jugend   
(art nouveau) buildings.   
     
Suomi itsenäistyi 1917, ja Finland became independent in  
Helsingistä tuli nuoren 1917, and Helsinki became the   
tasavallan pääkaupunki. capital of the young republic.   
Helsinkiin rakennettiin uusia New districts were built  
kaupunginosia, ja vuosisadan in Helsinki, and the architectural  
alkuvaiheen rakennustyylinä styles of the early 20th century   
oli klassismi ja funktionalismi. were classicism and functionalism. www.alvaraalto.fi


 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners