Kempin perhe  |  Family Kemp


Timolla ja Renatalla on
Timo and Renata kenellä on
eräs tuttavaperhe know a family  
Sveitsissä. in Switzerland.  
Itse asiassa In fact,  
Renata ja Ilse ovat Renata and Ilse are  
hyviä ystäviä. good friends.  
He olivat jo koulussa They used to be together missä?
yhdessä. already at school.  
Nyt Renata asuu Suomessa Now Renata lives in Finland  
ja Ilse Sveitsissä. and Ilse in Switzerland.  
Hänen miehensä nimi Her husband is called Martin.   genetiiv
on Martin. called Martin.  
     
Tänä kesänä Martin ja This summer, Martin and    milloin?
Ilse haluavat matkustaa Ilse want to travel  verbityypit
Suomeen tapaamaan Timoa to Finland to meet Timo minne?
ja Renataa. and Renata. partitiivi
He tulevat lapsien kanssa. They will come with the children. verbityypit
Heillä on kaksi isoa lasta. They have two big children. kenellä on
Maria on 14-vuotias ja Maria is 14 years old and  
Hans 11-vuotias. Hans is 11.  
     
Martin työskentelee Martin is working astevaihtelu
eräässä suuressa for a big www.elektrobit.fi/
intro.html
www.tt.fi
elektroniikka-alan yrityksessä. electronics company.
Yritys käy paljon  The company does much www.finpro.fi
www.finnfund.fi/ff99.pdf
www.kauppakamari.fi
www.nokia.com
kauppaa suomalaisen  business with the Finnish
Nokian kanssa. Nokia.
   
Ilse on arkkitehti, Ilse is an architect, www.hut.fi/Yksikot/
Osastot/A/
astevaihtelu
ja hän työskentelee and she works
eräässä pienessä  at a small  
arkkitehtitoimistossa. architects' office. nominityypit
     
Maria ja Hans ovat vielä  Maria and Hans still   
koulussa. go to school. missä?
Maria soittaa pianoa, ja Maria plays the piano, partitiivi
Hans soittaa hyvin and Hans is good at  www.siba.fi
kitaraa. playing the guitar.  
     
Koko perhe pitää paljon  The whole family is very fond www.musicfinland.com
musiikista ja käy usein of music and they often go käydä, mennä
konsertissa. to a concert. www.espoo.fi/sinfonietta
He kuuntelevat usein myös They also often listen to astevaihtelu
Sibeliusta. Sibelius.  
 
He pitävät myös jazz-musiikista, They also like jazz, www.storyville.fi
ja tietenkin Hans ja Maria and Maria and Hans naturally  
kuuntelevat myös nuorten also listen to pop,  
pop-musiikkia. music for the young. www.musicfinland.com
     
Maria on kiinnostunut taiteesta, Maria is interested in arts www.uiah.fi
ja hän maalaa  and she is good at painting  
ja piirtää hyvin. and drawing.  
     
Hans on kiinnostunut musiikin Hans is interested in not only www.musicfinland.com
pop&jazz

www.slu.fi
lisäksi urheilusta, music but also sports,
etenkin jääkiekosta especially ice-hockey www.finhockey.fi
ja autourheilusta. and motor-racing. www.akkry.fi
Hän pitää myös He is also keen on www.ttlry.fi
tietotekniikasta information technology and  
ja pelaa usein often plays verbityypit
tietokonepelejä. computer games.  
     
Martinkin pitää  Martin is also interested www.tul.fi
urheilusta. in sports.  
Hän pelaa tennistä ja He plays tennis and partitiivi
käy joskus kuntosalilla. sometimes goes to the gym. missä?
Ilse käy mielellään  Ilse likes to participate www.liikuntaympyra.fi
aerobicissa. in aerobics.  
     
Molemmat vanhemmat - Ilse ja Both parents - Ilse and Martin -  
Martin - opiskelevat nyt Martin - are now studying verbityypit
suomea. Finnish. partitiivi
He ovat nyt suomen kielen  They have enrolled on a  www.suomi-seura.fi
kurssilla, ja he puhuvat jo  Finnish course and already   
vähän suomea. speak a little Finnish.  
Mutta se on vain But it is only  
harrastus! a hobby!  
     
Ilsellä on ikävä Renataa, ja Ilse misses Renata and kenellä on
hän haluaisi nähdä Renatan she would like to see Renata  
mahdollisimman pian. as soon as possible.  
He odottavat   They are looking forward  astevaihtelu
kovasti lomaa. to the holiday. partitiivi
Onneksi loma  Fortunately the holiday   
alkaa pian! will soon begin!  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners