Helsingin historiaa  |  Die Geschichte von Helsinki
( www.hel.fi/kaumuseo/ )


Ruotsin kuningas Kustaa
Der schwedisch König Kustaa  
Vaasa perusti Vaasa gründete  
Helsingin vuonna 1550. Helsinki im Jahr 1550.  
Hän halusi, että Helsingistä  Er wollte, daß Helsinki eine  
tulisi tärkeä merikaupunki, wichtige Hafenstadt wird,  
joka pystyisi kilpailemaan die konkurrieren könnte mit  
Tallinnan kanssa Itämeren Tallin um den Handel auf  
kaupasta. der Ostsee.  
   
Helsinki perustettiin aluksi Helsinki wurde zuerst gegründet   
Vantaanjoen suulle, an der Mündung vom Vantaa-Fluss,  
mutta ajan mittaan aber mit der Zeit erwiess sich  
satamapaikka tuli huonoksi das Hafengebiet als schlecht,  
ja Helsinki siirrettiin und Helsinki wurde 'verschoben'  
Kruununhakaan eli nach Kruunuhaka, d.h. auf seinen  
nykyiselle paikalleen. heutigen Platz.  
     
Helsingin merkitys  Die Bedeutsamkeit Helsinkis  
lisääntyi ja  wuchs und auch  
kaupunki alkoi kasvaa, die Stadt begann zu wachsen,  
kun sen edustalle alettiin als man begann, vor die Stadt eine  
rakentaa voimakasta starke Festungsinsel zu bauen www.suomen
linna.fi
linnoitusta - Suomenlinnaa. begann - Suomenlinna.
Monet upseeriperheet Viele Offiziersfamilien  
muuttivat sinne. zogen auf die Insel um.  
Upseeriperheiden kautta Durch die Offiziersfamilien  
levisivät monet uudet breiteten sich viele  
aatevirtaukset ja kulttuuri- [-ismus'sse] und Kultureinflüsse  
vaikutteet Suomeen. nach Finland aus.  
     
1808-1809 oli  1808-1809 gab es  
Suomen sota. den Finnischen Krieg.  
Ruotsi hävisi sodan Schweden verlor den Krieg  
Venäjää vastaan ja gegen Russland und  
Suomesta tuli Venäjän osa. Finnland wurde Teil von Russland.  
Suomelle annettiin autonomia  Finnland erhielt Autonomie, und  
ja Helsingistä tehtiin  Helsinki wurde zur  
maan pääkaupunki (1812). Hauptstadt ernannt (1812).  
     
Helsingin yliopisto Die Universität Helsinki  
perustettiin 1827. wurde im Jahr 1827 gegründet.  
    
Helsingin empire-keskustaa  Man begann das empire-Zentrum  
alettiin suunnitella von Helsinki zu planen und  
ja rakentaa. zu bauen.  
Pääarkkitehtina oli  Der Hauptarchitekt  
saksalainen Carl Ludwig  Carl Ludwig Engel   
Engel.    aus Deutschland.  
 
1800-luvun loppu oli Das Ende des 19. Jahrhunderts  
kansallisromantiikan aikaa. war die Zeit der Nationalromantik.  
Silloin Helsinkiin rakennettiin Um diese Zeit wurden in Helsinki  
lukuisia merkittäviä mehrere bemerkenswerte  
jugend-rakennuksia. Jugendstilgebäude gebaut.  
   
Suomi itsenäistyi 1917, ja Finnland wurde 1917 selbständig, und  
Helsingistä tuli nuoren Helsinki wurde die Hauptstadt der  
tasavallan pääkaupunki. jungen Republik.  
Helsinkiin rakennettiin uusia Es wurden neue Stadtteile zu  
kaupunginosia, ja vuosisadan Helsinki gebaut. Am Anfang des  
alkuvaiheen rakennustyylinä Jahrhunderts waren die Baustile  
oli klassismi ja funktionalismi. Klassizismus und Funktionalismus. www.alvaraalto.fi


 


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners