Grammatik

Övningar

Presens

Användning

Både svenskan och tyskan använder presens

för att uttrycka att någonting sker just nu:

Heute regnet es mehr als gestern. I dag regnar det mera än i går.


för att beteckna vanemässiga handlingar och "tidlösa" förhållanden

Privatbriefe schreibe ich immer mit der Hand. Privatbrev skriver jag alltid för hand.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Tala är silver, tiga är guld.


ofta tillsammans med adverb för att uttrycka framtid

Sie kommt morgen. Hon kommer i morgon.

Däremot använder tyskan till skillnad från svenskan presens  för att uttrycka att någonting har pågått en tid och fortfarande pågår. Svenskan använder här perfekt.

Det här är en av de viktigaste skillnaderna i användningen av tempus mellan svenskan och tyskan!

Ich wohne (schon) 40 Jahre in Finnland. Jag har bott i Finland i 40 år (och jag bor här fortfarande)
Seit wann studieren Sie (studierst du) Deutsch?

Wie lange studieren Sie (studierst du) schon Deutsch?

Hur länge har Ni / du  studerat tyska? (Studierna pågår fortfarande)
Sie arbeitet seit 1995 an unserem Institut. Hon har arbetat på vår institution sedan 1995 (och arbetar  fortfarande där).

Både svenskan och tyskan använder dock perfekt om en avslutad handling.

Ich habe zwei Jahre (lang) Deutsch studiert. (Jetzt studiere ich Pädagogik.) Jag har studerat tyska i två år. (Nu läser jag pedagogik.)


Presensbildning

Tyskans presens bildas hos de svaga verben av verbstammen +   personaländelse.

lachen arbeiten reisen
ich lache ich arbeite ich reise
du lachst du arbeitest du reist
er lacht sie arbeitet er reist
wir lachen wir arbeiten wir reisen
ihr lacht ihr arbeitet ihr reist
sie lachen sie arbeiten sie reisen
Sie lachen Sie arbeiten Sie reisen

Om verbstammen slutar på t eller d får andra och tredje person singularis samt andra person pluralis den längre e-ändelsen.

Även hos de starka verben bildas presens av verbstammen  + personaländelse. Vissa verb har dock vokal- (och ibland även konsonant-) förändringar i andra och tredje person singularis. Följande vokalförändringar förekommer: e - i(e), a - ä, au - äu, o - ö.  

nehmen lesen fahren laufen gehen
ich nehme ich lese ich fahre ich laufe ich gehe
du nimmst du liest du fährst du läufst du gehst
sie nimmt er liest sie fährt er läuft sie geht
wir nehmen wir lesen wir fahren wir laufen wir gehen
ihr nehmt ihr lest ihr fahrt ihr lauft ihr geht
sie nehmen sie lesen sie fahren sie laufen sie gehen
Sie nehmen Sie lesen Sie fahren Sie laufen Sie gehen
Presensformerna av haben, sein, werden

Sein
har helt oregelbunden presensböjning.
Haben
förlorar konsonanten b i andra och tredje person singularis.
Werden
är oregelbundet i andra och tredje person singularis.
 
haben sein werden
ich habe ich bin ich werde
du hast du bist du wirst
es hat er ist sie wird
wir haben wir sind wir werden
ihr habt ihr seid ihr werdet
sie haben sie sind sie werden
Sie haben Sie sind Sie werden

Modala hjälpverb

De modala hjälpverben saknar personaländelse i första och tredje person singularis. De har dessutom vokalförändring i alla personer i singularis (utom sollen).
 
dürfen können mögen müssen sollen wollen
ich darf ich kann ich mag ich muss ich soll ich will
du darfst du kannst du magst du musst du sollst du willst
er darf sie kann es mag er muss sie soll es will
wir dürfen wir können wir mögen wir müssen wir sollen wir wollen
ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr müsst ihr sollt ihr wollt
sie dürfen sie können sie mögen sie müssen sie sollen sie wollen
Sie dürfen Sie können Sie mögen Sie müssen Sie sollen Sie wollen

Som de modala hjälpverben böjs också verbet wissen

wissen 
ich weiß
du weißt
er weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen


Ordföljd

I en huvudsats står verbet på andra plats i satsen (som i svenskan!).

Om predikatet består av ett hjälpverb och huvudverb står huvudverbet sist i en huvudsats.

I en bisats står det böjda verbet sist.

Förleden av ett sammansatt verb står sist i en huvudsats. I en bisats består sammansättningen.


Sie
fährt heute nach Deutschland.

Heute fährt sie nach Deutschland.
Sie will dort ihre Schwester besuchen.
Ich glaube, dass sie heute nach Deutschland fährt.

Ich glaube, dass sie ihre Schwester besuchen will.
Wann kommt sie zurück?
Ich weiß nicht, wann sie zurückkommt.