Grammatik

Övningar

Perfekt

Användning

Perfekt används för  att uttrycka något som har skett  (skedde)  i det förflutna.

I tyskan används perfekt speciellt i talspråk. I svenskan används ofta imperfekt där tyskan använder perfekt:

Sie ist gestern gekommen. Hon kom i går.

Av verben haben, sein och werden samt de modala hjälpverben används vanligen imperfekt även i talspråk.

Perfektbildning

Tyskans perfekt bildas av två delar: ett  hjälpverb (haben eller sein) i presens samt perfekt particip av huvudverbet (gelacht, gegangen)

Svaga verb:  sein/haben + perfekt particip
(ge + verbstammen + [e]t)

lachen  hat gelacht
arbeiten hat gearbeitet
reisen ist gereist

Starka verb:  sein/haben + perfekt particip
(ge + verbstammen + en)
 

nehmen hat genommen
fahren ist gefahren
gehen ist gegangen

De starka verben får vanligen vokalförändringar i stammen. Även konsonantförändringar förekommer.

Oregelbundna verb:

brennen hat gebrannt
bringen hat gebracht
denken hat gedacht
kennen hat gekannt
nennen hat genannt
rennen ist gerannt
wissen hat gewusst


Obs!

1. Skiljbara verb har perfekt participets ge mellan sammansättningslederna: hat zugenommen, ist abgefahren, ist kaputtgegangen)

2. Perfekt participets ge saknas hos oskiljbara verb dvs. verb som har obetonad förled:  be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-, samt hos verb som slutar på -ieren (t.ex. hat besucht, erzählt, vergessen, studiert).

Ordföljd

I en huvudsats står hjälpverbet på andra plats i satsen (som i svenskan!) perfekt participet står sist. I en bisats står participet näst sist och  hjälpverbet sist.

Gestern ist mein Computer  kaputtgegangen. (Huvudsats)
Prima, dass wir den Fehler so schnell gefunden haben.(Bisats)


Haben eller sein som hjälpverb?   

De flesta verb bildar perfekt med hjälpverbet haben.
Vid följande verb används hjälpverbet sein:

·      

 intransitiva rörelseverb
(Ett intransitivt verb i tyskan är ett verb som inte har ackusativobjekt.)
Herr Schreiber ist gestern nach München geflogen.
 ·       intransitiva verb som anger förändring av tillstånd Heute Morgen bin ich schon ganz früh aufgewacht. 

·     samt verben:

sein ist gewesen
werden ist geworden
bleiben ist geblieben
gelingen ist gelungen
geschehen ist geschehen
passieren ist passiert
folgen ist gefolgt
begegnen ist begegnet