Grammatik

Harjoitukset

Perfekti

 

Käyttö

Perfekti on aikamuoto, jota käytetään kerrottaessa menneen ajan tapahtumista.

Se on erityisesti puhekielen suosima aikamuoto. Saksan perfektin vastineena on suomessa usein imperfekti, esim. Wo haben Sie ihn kennen gelernt? = Missä tutustuitte/olette tutustunut häneen? 

Huom! Kuitenkin verbejä haben, sein, werden sekä modaaliverbejä käytetään puhutussa kielessäkin mieluummin imperfektissä.

Muodostus 

Saksan perfekti muodostuu kahdesta osasta: apuverbin (haben tai sein) preesensmuodosta sekä pääverbin ns. partisiipin perfektistä (gelacht, gegangen)

Heikot verbit:  sein / haben + partisiipin perfekti
(ge + verbin vartalo + (e)t)

lachen hat gelacht
arbeiten hat gearbeitet
reisen ist gereist

Vahvat verbit:   sein/haben + partisiipin perfekti
(ge + verbin vartalo + en

nehmen hat genommen
fahren ist gefahren
gehen ist gegangen

Vahvojen verbien vartalon vokaali voi muuttua. Joskus tapahtuu myös konsonanttimuutoksia. 

Epäsäännöllisiä verbejä:

brennen hat gebrannt
bringen hat gebracht
denken hat gedacht
kennen hat gekannt
nennen hat genannt
rennen ist gerannt
wissen hat gewusst


Huom!

1. Eriävillä yhdysverbeillä ge-etuliite on yhdysosien välissä:  hat zugenommen, ist abgefahren, ist kaputtgegangen.

2. ge-etuliite jää pois, jos verbi alkaa painottomalla etuliitteellä kuten be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-,  zer-  tai se on -ieren -loppuinen (esim.  hat besucht, erzählt, vergessen, studiert).


Sanajärjestys

Päälauseessa apuverbi on toisena ja partisiipin perfekti viimeisenä. Sivulauseessa apuverbi on viimeisenä ja partisiipin perfekti toiseksi viimeisenä:

Gestern ist mein Computer kaputtgegangen.
Prima, dass wir den Fehler so schnell gefunden haben.


Haben vai sein apuverbiksi?
 

Useimpien verbien perfekti muodostetaan haben-apuverbiä käyttäen.

Sein- apuverbiä käytetään vain seuraavissa tapauksissa:

·   paikasta toiseen liikkumista ilmaisevat intransitiiviverbit (intransitiiviverbillä tarkoitetaan verbiä, joka ei voi saada akkusatiiviobjektia)

Herr Schreiber ist gestern nach München geflogen.

·   olotilan muutosta ilmaisevat intransitiiviverbit

Heute Morgen bin ich schon ganz früh aufgewacht.

·   sekä verbit

sein ist gewesen
werden ist geworden
bleiben ist geblieben
gelingen ist gelungen
geschehen ist geschehen
passieren ist passiert
folgen ist gefolgt
begegnen ist begegnet