Grammatik

Övningar

Passiv

Användning

Användningen av passiv i tyskan motsvarar i stort sett användningen i svenskan. I tyskan används passiven dock betydligt mera än i svenskan. (Svenskan använder oftare konstruktioner med man). I synnerhet i bruksanvisningar, tekniska texter och tidningsspråk används i tyskan ofta passiv.

In unserer Stadt wird ein neuer Konzertsaal gebaut. Det byggs ett nytt konserthus i vår stad.
Wann wurde die Entscheidung getroffen? När fattades beslutet?
Die Entscheidung ist viel in der Presse diskutiert worden. Beslutet har diskuterats mycket i pressen.

Passivbildning
  

Passiv bildas med hjälpverbet werden och perfekt particip av huvudverbet på följande sätt (jämför med den så kallade längre passiven, bliva + perf.particip, i svenskan):

Presens
jag avhämtas / jag blir avhämtad

ich werde abgeholt
du wirst abgeholt
er/sie/es wird abgeholt
wir werden abgeholt
ihr  werdet abgeholt
sie werden abgeholt
Sie  werden abgeholt

Imperfekt
jag avhämtades / jag blev  avhämtad (jag har avhämtats / jag har blivit avhämtad)

ich wurde abgeholt
du wurdest abgeholt
er/sie/es wurde abgeholt
wir wurden abgeholt
ihr  wurdet abgeholt
sie  wurden abgeholt
Sie wurden abgeholt


Perfekt

jag har avhämtats / jag har blivit avhämtad (jag avhämtades / jag blev avhämtad)

Pluskvamperfekt
jag hade avhämtats / jag hade blivit avhämtad

ich bin / war abgeholt worden
du bist / warst abgeholt worden
er/sie/es ist / war abgeholt worden
wir sind / waren abgeholt worden
ihr  seid / wart abgeholt worden
sie sind / waren abgeholt worden
Sie  sind / waren abgeholt worden

Obs!: I perfekt och pluskvamperfekt används formen worden (utan förstavelsen ge-

Tillsammans med modalverben (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen) och med verbet werden används s.k. passiv infinitiv som består av perfekt particip + werden.

Das Hotel muss renoviert werden.

Hotellet måste renoveras.

Er möchte um 20 Uhr abgeholt werden.

Han vill bli avhämtad (vill avhämtas) kl. 20.


Agent

Om man vill ange av vem handlingen utförs (s.k. agent) använder man prepositionen von, om agenten är en person. I annat fall används vanligen prepositionen durch.

Sie werden von Herrn Seibert vom 
Flughafen abgeholt. 
Ni blir avhämtad på flygfältet av herr Seibert.

Der Vorschlag wurde von den Sitzungsteilnehmern einstimmig akzeptiert.

Förslaget accepterades enhälligt av mötesdeltagarna.
Tausende von Bankangestellten sind durch Automaten ersetzt worden. Tusentals banktjänstemän har ersatts av automater.


Ordföljd

I en huvudsats står det böjda verbet på andra plats (som i svenskan) och de oböjliga verbformerna i slutet av satsen.

Auf der Messe werden interessante Neuheiten präsentiert.

På mässan presenteras intressanta nyheter.
Durch Werbekampagnen kann der Absatz eines Produkts deutlich gesteigert werden. Genom reklamkampanjer kan försäljningen av en produkt ökas avsevärt.


Formellt subjekt 'es'

Till skillnad från svenskans formella subjekt det kan tyskans es endast stå i början av en huvudsats.

Es wurde im letzten Jahr weniger Bier getrunken. Det dracks mindre öl senaste år.
Im letzten Jahr wurde weniger Bier getrunken. Senaste år dracks det mindre öl.
Weiß man, warum im letzten Jahr weniger Bier getrunken wurde? Vet man varför det dracks mindre öl i fjol?

04-07-05