Grammatik

Harjoitukset

Passiivi

Käyttö

Passiivirakenne on yleisempi kirjoitetussa kuin puhutussa kielessä ja sitä käytetään, kun lukijan huomio halutaan kiinnittää erityisesti tekemisen kohteeseen, itse tekemiseen tai sen tulokseen. Toisin kuin aktiivilauseessa, jossa myös tekijä on aina ilmaistava (esim. Die Baufirma renoviert das Hotel im Sommer), passiivi antaa mahdollisuuden jättää teon suorittaja kokonaan mainitsematta (esim. Das Hotel wird im Sommer renoviert). Passiivin käyttö on tavallista esimerkiksi käyttöohjeissa, teknisissä teksteissä ja sanomalehtikielessä.

In unserer Stadt wird ein neuer
Konzertsaal
gebaut.  
Kaupunkiimme rakennetaan uusi konserttisali.
Wann wurde die Entscheidung getroffen?   Milloin päätös tehtiin?
Die Entscheidung ist in der Presse viel diskutiert worden.   Päätöksestä on keskusteltu paljon lehdissä.


Muodostus
 

Passiivirakenne muodostetaan werden-apuverbistä ja pääverbin partisiipin perfektistä. Apuverbi werden ilmaisee persoonan ja aikamuodon seuraavasti:
 

Preesens: Imperfekti: Perfekti: Pluskvamperfekti:
= minut noudetaan = minut noudettiin = minut on noudettu = minut oli noudettu
ich werde abgeholt ich wurde abgeholt ich bin abgeholt worden ich war abgeholt worden
du wirst abgeholt du wurdest abgeholt du bist abgeholt worden du warst abgeholt worden
er wird abgeholt er wurde abgeholt er ist abgeholt worden er war abgeholt worden
wir werden abgeholt wir wurden abgeholt wir sind abgeholt worden wir waren abgeholt worden
ihr werdet abgeholt ihr wurdet abgeholt ihr seid abgeholt worden ihr wart abgeholt worden
sie werden abgeholt sie wurden abgeholt  sie sind abgeholt worden sie waren abgeholt worden

 

Huom! Perfektissä ja pluskvamperfektissä etuliite ge- jää werden-verbistä pois.

Jos tekijä (eli ns. agentti) halutaan passiivissa tuoda esille, käytetään henkilöistä puhuttaessa von-prepositiota. Jos kyseessä on välikappale tai väline, käytetään prepositiota durch:

Sie werden von Herrn Seibert vom Flughafen abgeholt. Herra Seibert noutaa Teidät lentokentältä.
Der Vorschlag wurde von den Sitzungsteilnehmern einstimmig akzeptiert.    Kokouksen osallistujat hyväksyivät ehdotuksen yksimielisesti.
Tausende von Bankangestellten sind durch Automaten ersetzt worden. Automaatit ovat korvanneet tuhansia pankkitoimihenkilöitä.


Modaaliapuverbistä ei voi muodostaa passiivia. Passiivilauseessa modaaliverbi on aktiivimuodossa (ja ilmaisee persoonan sekä aikamuodon), ja pääverbi on ns. passiivin infinitiivimuodossa:

Das Hotel muss renoviert werden. Hotelli täytyy saneerata.
Das Hotel musste renoviert werden. Hotelli täytyi saneerata.


Sanajärjestys
  

Väitelauseessa taipuva verbi on toisena jäsenenä ja taipumattomat predikaatin osat ovat lauseen lopussa. 

Auf der Messe werden interessante Neuheiten präsentiert 

Messuilla esitellään mielenkiintoisia uutuuksia.

Durch Werbekampagnen kann der Absatz eines Produkts deutlich gesteigert werden.  Mainoskampanjoilla voidaan tuotteen menekkiä selvästi lisätä. 

Toisinaan passiivilauseen alkuun tarvitaan es-pronomia. Koska väitelausetta ei voi aloittaa verbillä, es-pronomia käytetään lauseen ykköspaikan täytteenä. Jos valitaan toisenlainen sanajärjestys, es-pronominia ei tarvita:

Es wurde im letzten Jahr weniger Bier getrunken. Viime vuonna juotiin vähemmän olutta.
Im letzten Jahr wurde weniger Bier getrunken.