Grammatik

Övningar

Konjunktiv

Svenskans konjunktiv (”skulle”-former) motsvaras i tyskan av två olika konstruktioner:

  würde + infinitiv

   imperfekt konjunktiv.

Dessa används i satser som uttrycker ett villkor, samt i artiga frågor och uppmaningar.

Ich würde dir gern mein Auto leihen, wenn ich es nicht selber brauchen würde. Jag skulle gärna låna dig min bil, om jag inte skulle behöva den själv.
Könnten Sie mir bitte ein bisschen helfen?

Skulle Ni kunna hjälpa mig litet?

Ich wäre froh, wenn ich etwas mehr Freizeit hätte. Jag skulle vara glad, om jag skulle ha litet mera fritid.

 
Av dessa två former är würde + infinitiv vanligast i modern tyska. Av de flesta verben används den här formen.

Böjning i olika personalformer
 

ich

würde

reisen

skulle resa

du

würdest

er, es, sie

würde

wir

würden

ihr

würdet

sie, Sie

würden


 
Imperfekt konjunktiv används numera huvudsakligen av verben haben, sein och werden samt av de modala hjälpverben (können, müssen osv.), samt av några andra vanliga verb såsom wissen och kommen.

Som namnet säger påminner imperfekt konjunktiv om den “vanliga” imperfektformen (= imperfekt indikativ).

Hos de oregelbundna verben t.ex. haben eller wissen tillkommer omljud i imperfekt konjunktiv (utom hos sollen och wollen). 

Möchten Sie etwas trinken? Skulle ni vilja ha något att dricka?
Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Jag skulle gärna vilja ha ett glas vitt vin.
Wenn ich nur wüsste, was ich machen sollte.

Om jag bara visste vad jag borde göra!

Imperfekt konjunktiv av de starka verben = imperfekt indikativ + tecknet -e (+ omljud om verbets stamvokal är a, o eller u). 

Es wäre schön, wenn er diesmal rechtzeitig käme. Det skulle vara / vore trevligt, om han skulle komma i tid den här gången.

Böjning i olika personalformer: 

ich hätte wäre könnte    käme
du hättest wärest könntest  kämest
er, sie, es hätte wäre könnte käme
wir hätten wären könnten kämen
ihr         hättet wäret könntet kämet
sie, Sie hätten wären könnten kämen

Imperfekt konjunktiv av de svaga verben är identisk med imperfekt indikativ. Därför används av dessa verb alltid würde + infinitiv.

I förfluten tid används pluskvamperfekt konjunktiv

Wenn ich im Lotto gewonnen hätte wäre ich in die Karibik gefahren.    

Om jag skulle ha vunnit / hade vunnit på Lotto, skulle jag ha farit / hade jag farit till Karibien.

16-4-2007