Grammatik  
 

Övningar

Kasus

Substantiv (och pronomen) böjs i olika kasus beroende på deras ställning i satsen. Det finns fyra kasus i tyskan: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Kasusformen anges ofta av ett bestämningsord som står framför substantivet (= bestämda eller obestämda artikeln, possessiva pronomen eller t.ex. dieser). Substantivet får kasusändelser bara i genitiv singularis (mask. o. neutr.) och i dativ pluralis.
 

Substantivens böjning
 

Singular MASKULINUM NEUTRUM FEMININUM Plural
Nominativ

der Tisch
ein
Tisch

das Fenster
ein
Fenster

die  Tasche
eine
Tasche

die Tische
Tische

Ackusativ

den Tisch
einen
Tisch

das Fenster
ein
Fenster

die Tasche
eine
Tasche

die Tische
Tische

Dativ

dem Tisch
einem
Tisch

dem Fenster
einem
Fenster

der Tasche
einer
Tasche

den Tischen
Tische
n
Genitiv

des Tisches
eines
Tisches

des Fensters
eines
Fensters

der Tasche
einer
Tasche

der Tische
 −

Substantiv som slutar på -s, , -x, -tsch  eller -z samt många enstaviga substantiv får i genitiv ändelsen -es (t.ex. das Haus, des Hauses, der Mann, des Mannes).

En egen grupp bildar de s.k
. ”svaga maskulina som har ändelsen -(e)n i pluralis och som får ändelsen -(e)n i alla kasus i singularis utom i nominativ (grundformen). T.ex. der Junge, den Jungen, dem Jungen osv., der Student, den Studenten, dem Studenten osv., der Kollege, den Kollegen, dem Kollegen osv.

Kasusformernas användning

Nominativ

1.
Subjektet
i en sats står i nominativ.

Mein Bruder kommt morgen. Min bror kommer i morgon.
Der Student hat ein neues Auto. Studenten har ny bil.
Der Film wurde in Russland gedreht. Filmen spelades in i Ryssland.

2.
Predikativet står i nominativ. Predikativ är en satsdel som står tillsammans med verben sein, werden, bleiben och syftar på satsens subjekt. 

Er ist mein bester Freund. Han är  min bästa vän.
Er wird Archäologe. Han blir arkeolog.

3.
Nominativ används också vid tilltal.

Meine Damen und Herren! Mina damer och herrar!
Lieber Peter, Kära Peter!

Ackusativ

1.
Objektet
vid de flesta verb står i ackusativ.

Ich schreibe einen Brief. Jag skriver ett brev.

2.
I tidsuttryck används ackusativ i uttryck som svarar på frågorna hur länge?
, hur ofta? och när?.

 

Wir bleiben einen Monat in Finnland. Vi stannar en månad i Finland.
Sie kommt jeden Tag. Hon kommer varje dag.
Nächsten Monat fahre ich nach Wien. Nästa månad far jag till Wien.
Dieses Jahr rechnen wir mit einem Verlust. Detta år räknar vi med förlust.
Letzte Woche war ich in Berlin. Senaste vecka var jag i Berlin


4.
Hälsningar
och lyckönskningar står i ackusativ

Guten Tag! God dag!
Herzlichen Glückwunsch! Hjärtliga lyckönskningar!
Alles Gute! (Jag önskar dig) allt gott!
Schönes Wochenende! Trevligt veckoslut!

 

5.
Prepositionerna durch, für, gegen, ohne, um står alltid med ackusativ. Prepositionerna
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen står med ackusativ endast om de svarar på frågan wohin? (vart?).

Wie viel hast du für den Wagen bezahlt? Hur mycket har du betalat för bilen?
Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. Jag lade boken på bordet.
Warum hast du es nicht in die Bibliothek gebracht?

Varför har du inte fört den till biblioteket?

 


Dativ

1.
Dativ används för att beteckan åt, för eller till någon.
 

Ich habe meinem Freund das Buch gegeben. Jag gav boken åt min vän.
Warum hast du deiner Freundin nichts gesagt? Varför har du inte sagt något till din väninna?

2.
Vid vissa verb står objektet i dativ.
 

Wir müssen den Freunden helfen. Vi måste hjälpa vännerna.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Jag tackar Er för Er hjälp.


3.
Prepositionerna
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu står alltid med dativ. Prepositionerna an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen står med med dativ endast om de svarar på frågan wo? (var?) och wann? (när?).
 

Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Jag talade med min mamma.
Das Buch liegt auf dem Tisch. Boken ligger på bordet.
Am Mittwoch fahre ich nach Köln. På onsdagen far jag till Köln.

 


Genitiv

1.
Genitiv används för att ange
ägare, tillhörighet eller del av helhet. Genitiven står i regel efter sitt huvudord. 

Das Haus meiner Eltern wurde verkauft. Mina föräldrars hus såldes.
Die Qualität des Produkts ist schlecht. Produktens kvalitet är dålig.
50 % der Exporte gehen in die EU. 50 % av exporten går till EU.


I talspråk ersätts genitiven ofta av prepositionen von:

  → von  
Das Haus meiner Eltern wurde verkauft. Das Haus von meinen Eltern wurde verkauft. Mina föräldrars hus såldes.


2.
Av egennamn bildas genitiven med -s (som i svenskan) och står då vanligen före sitt huvudord.
 

Paulas Schwester ist krank. Paulas syster är sjuk.


3.
Vissa prepositioner t.ex. während, wegen, trotz står med genitiv.

 

Während des Krieges wohnte er in Schweden. Under kriget bodde han i Sverige.
Wegen einer Erkältung musste sie zu Hause bleiben. På grund av en förkylning måste hon stanna hemma.
Trotz seines Versprechens ist er nicht gekommen. Trots sitt löfte kom han inte.

I talspråk används dessa prepositioner ofta med dativ.

Wegen des Regens konnte ich nicht kommen. Wegen dem Regen konnte ich nicht kommen. På grund av regnet kunde jag inte komma.


 

03-07-05