Grammatik  
 

Harjoitukset

Sijamuodot

Substantiivit (ja pronominit) taipuvat eri sijamuodoissa sen mukaan, missä merkitystehtävässä eli minä lauseenjäseninä niitä kulloinkin käytetään. Sijamuotoja on neljä: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi ja genetiivi.  Sijamuodon osoittaa yleensä substantiivin edessä oleva artikkelisana (= määräinen tai epämääräinen artikkeli tai jokin pronomini kuten dieser). Itse substantiivi saa päätteen vain yksikön genetiivissä (maskuliinit ja neutrit) ja monikon datiivissa.

Substantiivien taivutus
 

Yksikkö MASKULIINI NEUTRI FEMINIINI Monikko
Nominatiivi

der Tisch
ein
Tisch

das Fenster
ein
Fenster

die  Tasche
eine
Tasche

die Tische
Tische

Akkusatiivi

den Tisch
einen
Tisch

das Fenster
ein
Fenster

die Tasche
eine
Tasche

die Tische
Tische

Datiivi

dem Tisch
einem
Tisch

dem Fenster
einem
Fenster

der Tasche
einer
Tasche

den Tischen
Tische
n
Genitiivi

des Tisches
eines
Tisches

des Fensters
eines
Fensters

der Tasche
einer
Tasche

der Tische
 −

-es-päätteen saavat genetiivissä sellaiset substantiivit, joiden lopussa on -s, , -x, -tsch tai -z (esim. das Haus, des Hauses) sekä monet yksitavuiset substantiivit (esim. der Mann, des Mannes).

Muiden substantiivien taivutuksesta poikkeavat ns. heikot maskuliinit, jotka saavat yksikön nominatiivia lukuun ottamatta kaikissa sijamuodoissa –(e)n –päätteen (esim. der Kollege, den Kollegen, dem Kollegen, des Kollegen; mon. die Kollegen; der Student, den Studenten, dem Studenten, des Studenten; mon, die Studenten)

Sijamuotojen käyttö


Nominatiivi


Nominatiivi vastaa kysymykseen kuka? tai mikä?

1.
Lauseen subjekti on nominatiivissa

Mein Bruder kommt morgen. Veljeni tulee huomenna.
Der Student hat ein neues Auto. Opiskelijalla on uusi auto.
Der Film wurde in Russland gedreht. Elokuva kuvattiin Venäjällä.


2.
Predikatiivi on nominatiivissa. Predikatiivi on lauseenjäsen, jota käytetään verbien  sein, werden ja bleiben yhteydessä viittaamaan lauseen subjektiin.

Sven ist mein bester Freund. Sven on minun paras ystäväni.
Er wird Archäologe. Hänestä tulee arkeologi.

3.
Nominatiivia käytetään myös puhutteluissa.

Meine Damen und Herren!

Hyvät naiset ja herrat!

Lieber Peter, Rakas Peter,

Akkusatiivi

1.
Objekti
eli tekemisen kohde on useimpien verbien yhteydessä akkusatiivissa

Ich schreibe einen Brief. Kirjoitan kirjeen.


2.
Ajanilmauksissa käytetään akkusatiivia ilmaisemaan 
kuinka kauan? kuinka usein? ja milloin?

Wir bleiben einen Monat in Finnland. Viivymme kuukauden Suomessa.
Sie kommt jeden Tag. Hän tulee joka päivä.
Nächsten Monat fahre ich nach Wien. Ensi kuussa matkustan Wieniin.
Dieses Jahr rechnen wir mit einem Verlust. Tänä vuonna odotamme tappiota.
Letzte Woche war ich in Berlin. Viime viikolla olin Berliinissä.


4.

Tervehdykset ja toivotukset ovat akkusatiivissa.

Guten Tag! Hyvää päivää!
Herzlichen Glückwunsch! Onneksi olkoon!
Alles Gute! Kaikkea hyvää!
Schönes Wochenende! Mukavaa viikonloppua!

 

5.
Prepositiot
 durch, für, gegen, ohne, um  vaativat aina akkusatiivia.

Lisäksi seuraavien prepositioiden kanssa käytetään akkusatiivia silloin, kun ne vastaavat kysymykseen mihin?:
an, auf, hinter, in, neben, über, unter vor, zwischen.

Wie viel hast du für den Wagen bezahlt? Kuinka paljon maksoit autosta?
Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. Panin kirjan pöydälle.
Warum hast du es nicht in die Bibliothek gebracht?

Miksi en vienyt sitä kirjastoon?

 


Datiivi

1.
Datiivia käytetään vastattaessa kysymykseen kenelle? tai mille?

Ich habe meinem Freund das Buch gegeben. Annoin kirjan ystävälleni.
Warum hast du deiner Freundin nichts gesagt? Miksi et sanonut mitään ystävällesi?

2.
Joidenkin verbien objekti on datiivissa.

Wir müssen den Freunden helfen. Meidän täytyy auttaa ystäviä.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Kiitän teitä avustanne.


3.
Prepositiot
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu vaativat aina datiivia.

Lisäksi seuraavien prepositioiden kanssa käytetään datiivia silloin, kun ne vastaavat kysymykseen  missä? tai milloin?: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.

Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Puhuin äitini kanssa.
Das Buch liegt auf dem Tisch. Kirja on pöydällä.
Am Mittwoch fahre ich nach Köln. Keskiviikkona matkustan Kölniin.

 


Genetiivi

1.
Genetiivi ilmaisee
omistajaa, yhteenkuuluvuutta tai osaa kokonaisuudesta. Sen paikka on pääsanansa jäljessä.

Das Haus meiner Eltern wurde verkauft. Vanhempieni talo myytiin.
Die Qualität des Produkts ist schlecht. Tuotteen laatu on huono.
 50 % der Exporte gehen in die EU. 50 % viennistä menee EU:hun.

Puhekielessä genetiivi korvataan usein von-prepositiolla:

Das Haus meiner Eltern à
Das Haus von meinen Eltern wurde verkauft.
Vanhempieni talo myytiin

 

2.
Erisnimien
genetiivi muodostetaan -s-päätteellä ja se on yleensä pääsanansa edellä. 

Paulas Schwester ist krank. Paulan sisar on sairaana.

3.
Tietyt prepositiot kuten während, wegen ja trotz vaativat genetiiviä.

 

Während des Krieges wohnte er in Schweden.

Sodan aikana hän asui Ruotsissa.

Wegen einer Erkältung musste sie zu Hause bleiben. Vilustumisen takia hän joutui jäämään kotiin.
Trotz seines Versprechens ist er nicht gekommen. Lupauksestaan huolimatta hän ei tullut.

Puhekielessä näitä prepositioita käytetään usein datiivin kanssa.

Wegen des Regens konnte ich nicht kommen.
à Wegen dem Wetter
konnte ich nicht kommen.
Sateen takia en päässyt tulemaan.