Grammatik
 

övningar  

Relativa pronomen

De relativa pronomina (sv. som, vilken) rättar sig i fråga om genus (mask./neutr./fem.) och numerus (sing./plur.) efter sitt huvudord (korrelat). Kasus bestäms av pronomenets ställning i satsen (subj. = nom., obj. = ack. osv.).
 
Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. Kvinnan som står där är min lärarinna.
Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast. Är det där pojken som du såg i går?
Wer war der Mann, dem du von deiner Reise erzählt hast? Vem var mannen som du berättade om din resa för?

Det vanligaste relativa pronomenet är der, das, die, plur. die. Det relativa pronomenet har samma form som den bestämda artikeln utom i dativ plur. och i genitiv sing. och plur.

  Maskulinum Neutrum Femininum Pluralis
Nom. ..., der ..., das ..., die ..., die
Ack. ..., den ..., das ..., die ..., die
Dat. ..., dem ..., dem ..., der ..., denen
Gen. ..., dessen ...,dessen ..., deren ..., deren

Märk!

1. Relativsatsen är en bisats: det böjda verbet står sist i satsen. Kennst du den Mann, der dort drüben steht.
Ist das dein Zug, der gerade abfährt?
2. Det relativa pronomenet står inte alltid omedelbart efter sitt korrelat, det kan finnas andra bestämningar emellan. Wo liegt das Buch von meiner  Freundin Vera, das ich dir geben wollte?
3. En preposition står omedelbart före det relativa pronomenet. Da kommt endlich der Brief, auf den ich lange gewartet habe. (Jfr sv Här kommer äntligen brevet som jag har väntat länge .)
4. Till skillnad från den bestämda artikeln sammansmälter det relativa pronomenet inte med en preposition. – Das ist das Haus, in dem wir vor 10 Jahren wohnten.
– Wer wohnt jetzt im
(best.art. + prep.) Haus?

Obs! Om den relativa bisatsen svarar på frågan ”wo?”, kan man i stället för preposition och relativt pronomen (jfr ovan p. 4) använda adverbet wo (där).

Das ist das Haus, in dem/wo wir vor 10 Jahren gewohnt haben. Det här är huset som vi bodde i för 10 år sedan.

Wo används alltid när huvudordet är namnet på ett land eller en ort (neutr. utan artikel).

In Hamburg, wo es so oft regnet, möchte ich nicht wohnen. Jag skulle inte vilja bo Hamburg där det regnar så ofta.

Tillsammans med ortnamn som inte är neutra utan fem. el. plur. och alltså har artikel kan man även använda in + relativt pronomen.

Wir fahren in die Schweiz, wo/in der wir gute Freunde haben. Vi far till Schweiz där vi har goda vänner.

Wo kan också syfta på tid (då, när).

In den letzten Jahren, wo es uns gut ging, haben wir viel Geld sparen können. Under de senaste åren, vi har haft det bra, har vi kunnat spara mycket pengar.

Pronomenet wer motsvarar den som eller de som.

Wer nicht mitkommen will, muss hier bleiben. Den som inte vill komma med måste stanna kvar.

Pronomenet was kan betyda det som, allt som, vad (jfr wer).

Was gestern passierte, kam völlig überraschend. Det som hände i går kom som en total överraskning.

Was (som, vilket) syftar som relativt pronomen på

ett neutralt pronomen
(alles, allt; das, det; etwas, något; nichts, ingenting; vieles, mycket).

Ich habe dir schon alles gesagt, was ich weiß. Jag har redan sagt allt (som) jag vet.

ett neutralt substantiverat adjektiv, särskilt i superlativ.

Das Beste, was ich kenne, ist Finnland im Sommer. Det bästa (som) jag vet är Finland på sommaren.

en hel sats (sv vilket).

Alle Freunde sind zur Party gekommen, was mich besonders gefreut hat. Alla vänner kom till festen, vilket gladde mig speciellt mycket.

 

6-6-2006