Grammatik
 

övningar  

Reflexiva pronomen

De reflexiva pronomina (sv. mig, dig, sig, oss, er) syftar vanligen på satsens subjekt.

Ich habe mich erkältet. Jag har förkylt mig.
Setzen Sie sich bitte! Sätt er!

Det egentliga reflexiva pronomenet är sich, som används i tredje person singularis och pluralis i ack. och dat. (jfr svenskan). Vid övriga personer används motsvarande personliga pronomen.

Ackusativformerna av reflexiva pronomen

ich erkälte mich
du erkältest dich
er/sie/es erkältet sich
wir erkälten uns
ihr erkältet euch
sie erkälten sich
Sie erkälten sich

 

Dativformerna av reflexiva pronomen
 

ich wasche mir  die Haare
du wäschst dir
er/sie/es wäscht sich
wir waschen uns die Haare
ihr wascht euch
sie waschen sich
Sie waschen sich

Det reflexiva pronomenet står i ackusativ vid bl.a. följande verb:

sich bedanken tacka
sich beeilen
skynda sig
sich bewerben i; a-o söka (t.ex. stipendium, arbete)
sich erkälten förkyla sig, bli förkyld
sich schämen skämmas
sich setzen sätta sig
sich verlieben

förälska sig, bli förälskad

sich verspäten försena sig, bli försenad, komma för sent
sich erinnern minnas, komma ihåg
sich freuen glädja sig, vara glad
sich fürchten vara rädd, frukta
sich interessieren intressera sig, vara intresserad
sich ärgern förarga sig
 
Beeile dich! Heute dürfen wir uns nicht verspäten! Skynda dig! I dag får vi inte komma för sent!
Ich habe mich erkältet. Jag har blivit förkyld.
Ich habe mich bei mehreren Firmen um einen Job  beworben. Jag har sökt jobb hos flera firmor.
Ich freue mich auf die Ferien. Jag ser fram emot lovet.

 

Märk!
En del av dessa verb kan (utan det reflexiva pronomenet) fungera som vanliga transitiva verb med ett substantiv som objekt.
 

Transitivt verb

Der Film interessiert viele Jugendliche.

Filmen intresserar många ungdomar.
Reflexivt verb

Ich interessiere mich für den Film.

Jag är intresserad av filmen.

Det reflexiva pronomenet står i dativ vid bl.a. följande verb:

sich etwas an/sehen titta på något
sich etwas denken

tänka sig något

sich etwas vor/stellen föreställa sig något
sich etwas merken lägga något på minnet
sich etwas leisten können ha råd med något
sich etwas überlegen

överväga, fundera

 
Hast du dir den Film schon angesehen? Har du redan varit och sett filmen?
Das kann ich mir nicht denken. Det kan jag inte tänka mig.
Ich habe mir seine Telefonnummer nicht gemerkt. Jag lade inte hans telefonnummer på minnet.
Dieses Jahr kann ich mir keinen neuen Mantel leisten. I år har jag inte råd med någon ny kappa.
 

Om satsen redan innehåller ett ackusativobjekt som betecknar t.ex. kroppsdel eller klädesplagg.

Ich wasche mir schnell die Hände. Jag skall snabbt tvätta händerna.
Ziehe dir etwas Warmes (Akk.) an. Klä på dig någonting varmt.
Ich möchte mir ein neues Fahrrad kaufen. Jag vill köpa mig en ny cyckel.

Märk!

De reflexiva pronomina kan också ha betydelsen ”varandra:
 
Sie lieben sich. De älskar varandra.
Wir treffen uns um 12 Uhr. Vi träffas kl. 12.

De reflexiva verben bildar perfekt och pluskvamperfekt med haben.

Ich habe mich verspätet. Jag kom för sent.

 10-10-2007