Grammatik
 

harjoituksia  

Refleksiivipronominit

Refleksiivipronomineja käytetään ennen kaikkea refleksiiviverbien yhteydessä. Ne viittaavat tavallisesti lauseen subjektiin.

Ich habe mich erkältet. Olen vilustunut (vilustuttanut itseni).
Setzen Sie sich bitte! Istuutukaa, olkaa hyvä!

Varsinainen refleksiivipronomini on sich. Sitä käytetään vain yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa akkusatiivissa ja datiivissa. Muissa persoonissa käytetään vastaavia persoonapronominin muotoja.

Refleksiivipronominien akkusatiivimuodot
 

ich erkälte mich
du erkältest dich
er/sie/es erkältet sich
wir erkälten uns
ihr erkältet euch
sie erkälten sich
Sie erkälten sich

 

Refleksiivipronominien datiivimuodot
 

ich wasche mir  die Haare
du wäschst dir
er/sie/es wäscht sich
wir waschen uns die Haare
ihr wascht euch
sie waschen sich
Sie waschen sich

Refleksiivipronomini on akkusatiivissa mm. seuraavien verbien yhteydessä:

sich bedanken kiittää
sich beeilen kiirehtiä, pitää kiirettä
sich bewerben i; a-o hakea (esim. työpaikkaa, apurahaa)
sich erkälten vilustua
sich schämen hävetä
sich setzen istuutua
sich verlieben rakastua
sich verspäten myöhästyä
sich erinnern muistaa
sich freuen iloita
sich fürchten pelätä
sich interessieren olla kiinnostunut
sich ärgern harmistua, närkästyä
 
Beeile dich! Heute dürfen wir uns nicht verspäten! Pidä kiirettä! Tänään emme saa myöhästyä!
Ich habe mich erkältet. Olen vilustunut.
Ich habe mich bei mehreren Firmen um einen Job  beworben. Olen hakenut työpaikkaa useista yrityksistä.
Ich freue mich auf die Ferien. Iloitsen (edessä olevasta) lomasta.

 

Huom!
Osaa näistä verbeistä käytetään myös (ilman refleksiivipronominia) tavallisina transitiiviverbeinä.
Transitiiviverbeiksi kutsutaan verbejä, jotka saavat akkusatiiviobjektin.
 

Transitiivinen verbi

Der Film interessiert viele Jugendliche.

Elokuva kiinnostaa monia nuoria.
Refleksiiviverbi

Ich interessiere mich für den Film.

Olen kiinnostunut elokuvasta.

Refleksiivipronomini on datiivissa mm. seuraavien verbien yhteydessä:

sich etwas an/sehen katsella jtk
sich etwas denken ajatella mielessään, kuvitella jtk
sich etwas vor/stellen kuvitella jtk
sich etwas merken panna merkille, painaa mieleensä jtk
sich etwas leisten können olla varaa jhkn
sich etwas überlegen miettiä, harkita jtk
 
Hast du dir den Film schon angesehen? Oletko jo nähnyt elokuvan?
Das kann ich mir nicht denken. Sitä en pysty kuvittelemaan.
Ich habe mir seine Telefonnummer nicht gemerkt. En tullut painaneeksi mieleeni hänen puhelinnumeroaan.
Dieses Jahr kann ich mir keinen neuen Mantel leisten. Tänä vuonna minulle ei ole varaa uuteen takkiin.
 

Refleksiivipronominin datiivimuotoja käytetään myös possessiivipronominin asemesta, kun on puhe ruumiinosista tai kun viitataan lauseen subjektiin merkityksessä ”itselleen”:
 

Ich wasche mir schnell die Hände. Pesen nopeasti käteni.
Ziehe dir etwas Warmes (Akk.) an. Pue jotain lämmintä yllesi.
Ich möchte mir ein neues Fahrrad kaufen. Haluaisin ostaa itselleni uuden polkupyörän.

Huom!

Refleksiivipronominia käytetään joskus myös ilmaisemassa vastavuoroisuutta, merkityksessä ”toisiaan”, ”toinen toisensa”:
 
Sie lieben sich. He rakastavat toisiaan.
Wir treffen uns um 12 Uhr. Tapaamme (toisemme) klo 12.

Refleksiiviverbien perfekti (ja pluskvamperfekti) muodostetaan haben-apuverbillä:

Ich habe mich verspätet. Myöhästyin.

 10-10-2007