Grammatik 
 

Övningar

Adjektivets komparation

Komparativen har ändelsen -er och superlativen -(e)st. Många adjektiv får omljud (= a-ä, o-ö, u-ü)

Er ist älter als ich. Han är äldre än jag.
Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Zugspitze är Tysklands högsta berg.

Komparationsformerna har adjektivets normala böjningsändelser.

Peter ist mein älterer Bruder. Peter är min äldre bror.
Uta ist meine jüngste Schwester. Uta är min yngsta syster.

Som predikativ vid verbet sein, bleiben, werden  
och som adverbial används i superlativ formen am ...-sten.

Der Waldweg ist am schönsten. Skogsvägen är vackrast.
Wo ist das Bier am billigsten? Var är ölet billigast?
Wie kommt man am schnellsten zum Bahnhof? Hur kommer man snabbast till järnvägsstationen?

Adjektiv på -el, -en, -er tappar ofta sitt e i komparativ

I superlativ används -est i stället för -st om adjektivet slutar på

-d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z

Om slutstavelsen är helt obetonad används inget extra e

bedeutend, bedeutender, am bedeutendsten, der/die/das bedeutendste

Några adjektiv har oregelbunden böjning

Exempel på komparationsformer

KOMPARATIONSFORMER: REGELBUNDEN KOMPARATION

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV

interessant
intressant

interessanter

am interessantesten
der/die/das interessant
este

klein
liten
kleiner am kleinsten
der/die/das kleinste
leise
tyst, lågmäld
leiser am leisesten
schlecht
dålig
schlechter am schlechtesten
der/die/das schlecht
este
schmal
smal
schmaler am schmalsten
der/die/das schmalste
schön
vacker
schöner am schönsten
der/die/das schönste
süß
söt
süßer am süßesten
der/die/das süß
este

 

KOMPARATIONSFORMER MED OMLJUD

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV
alt
gammal
älter

am ältesten
der/die/das älteste

hart
hård

härter am härtesten
der/die/das härteste

jung
ung

jünger

am jüngsten
der/die/das jüngste

kalt
kall
kälter am kältesten
der/die/das kälteste
klug
klok
klüger am klügsten
der/die/das klügste
kurz
kort
kürzer am kürzesten
der/die/das kürzeste
lang
lång
länger am längsten
der/die/das längste
scharf
skarp; kryddad
schärfer am schärfsten
der/die/das schärfste
schwach
svag
schwächer am schwächsten
der/die/das schwächste
stark
stark
stärker am stärksten
der/die/das stärkste
warm
varm
wärmer am wärmsten
der/die/das wärmste

 

KOMPARATIONSFORMER: OREGELBUNDEN KOMPARATION

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV
dunkel
mörk
dunkler am dunkelsten
der/die/das dunkelste
sauer
sur
saurer am sauersten
der/die/das sauerste
teuer
dyr
teurer am teuersten
der/die das /teuerste
trocken
torr
trock(e)ner am trockensten
der/die/das trockenste
gern
gärna
lieber am liebsten
der/die/das liebste
groß
stor
größer am größten
der/die/das größte
gut
god, bra
besser am besten
der/die/das beste
hoch
hög
höher am höchsten
der/die/das höchste
nahe
nära
näher am nächsten
der/die/das nächste
viel
mycket
mehr am meisten
der/die/das meiste


Jämförelse- och förstärkningsord

JÄMFÖRELSE- OCH  FÖRSTÄRKNINGSORD

lika ... som + positiv 
 

genauso ... wie  / ebenso ... wie / so ... wie
Er ist genauso alt wie ich
.

komparativ + än

komparativ + als 
Das Taxi ist sicher schneller als der Bus.

mycket + positiv 
 

sehr 
Diese Blumen sind sehr schön.
Das sind sehr schöne Rosen.

mycket + komparativ
 

viel 
Die Blumen da  sind aber viel schöner.
Im Sommer gibt es viel schönere Blumen.